سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن لشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
خسرو عزیزی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
حسین لشنی – کارشناس ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
سیده محبوبه میرمیران – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سیستم های زراعی -‐ تغذیه ای بر عملکرد ذرت دانه ای (Zea Mays L.) رقم Sc704 ، آزمایشی در بهار سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان واقع در خرم آباد با استفاده از طر ح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید.تیمار های تغذیه ای شامل کودبیولوژیک(تلقیح ذرت با ازتوباکتر)، کود تلفیقی ( ۱۵ تن کود مرغی با ۴۵ کیلو گرم نیترو ژن بصورت کود اوره )، کشت متعارف ذرت (شاهد )، ک شت بین زراعی ذرت ‐- یونجه یکساله، کشت بین زراعی ذرت -‐ خلر و کشت بین زراعی ذرت ‐گاودانه بودند . نتایج آزمایش نشان داد که شاخص های فیزیولوژیک تحت تا ثیر سیستم های تغذیه ای قرار گرفتند و در تیمار کود تلفیقی شاخص سطح برگ ، سرعت رشد محصول ، دوام شاخص سطح برگ افزایش یافته است . افزایش میزان شاخص سطح برگ در تیمار کود تلفیقی باعث افزایش میزان جذب نور و در نتیجه افزایشظرفیت فتوسنتزی گیاه گردید که در نهایت منجر به افزایش عملکرد شد. با توجه به اهمیت شاخص سطخ برگ ، آهنگ رشد گیاه و دوام شاخص سطح برگ در افزایش عملکرد دانه می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از افزایش عملکرد دانه در تیما ر کود تلفیقی مربوط به بهبود شاخص های فیزیولوژیک باشد.