سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت اله ادگی – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی متالورژی ‐ گروه مهندسی متالورژی و موا
سیدعبدالکریم سجادی – استادیار ‐ گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه
ابراهیم ظهور وحیدکریمی – کارشناسآموزشی ‐ گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده مهندسی – دا
رسول پوریامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی متالورژی ‐ گروه مهندسی متالورژی و

چکیده:

فولادهای زن گنزن رسوب سختشده از جمله آلیاژهای مهم در کاربردهای مختلفصنعتی از جمله صنایع شیمیایی، هواپیما سازی و نظامی محسوب میشوند. ترکیب شیمیائی و ریزساختاری این فولادها به گونهای است که موجب ایجاد خواصمکانیکی و مقاومت به خوردگی خوب و فرایند تولید سادهی آنها میشود. یکی از این فولادها، فولادPH 17-4 می باشد که تقریبا ۴ درصد وزنی مس دارد واکنشرسوبگذاری در این فولاد با تشکیل رسوبهای کوهرنت در ساختار زمینه شروع می شود که باعث افزایش سختی و استحکام بالای فولاد میگردد. در این پژوهش اثر سیکلهای مختلف همگ نسازی در دماهای ۱۰۲۰، ۱۰۴۰، ۱۰۶۰ درجه سانتی گراد و پیرسازی در دماهای ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد روی ریزساختار و توزیع رسوبها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی SEM مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین تاثیر این پارامترها روی میزان سختی این فولاد بررسی گردید. نتایج نشان داد که با تغییر دمای همگ نسازی، سختی فولاد تغییر مییابد. همچنین مشخص شد که افزایش دمای پیرسازی موجبتغییر ریزساختار و سختی فولاد میگردد.