سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی سوهانیان – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات
محمدعلی کرامتی کریمی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات
حسینعلی آقاجانی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

انتقال تکنولوژی از شرکت های چند ملیتی به شرکتهای محلی وابسته به آنها قه عنوان مهمترین عامل در موفقیت عملیات در بازارهای محلی می باشد. در یان مقاله چهارچوب محیط- استراتژی-عملکرد جهت بررسی اثرات محیط فرهنگی و بازار بر روی انتقال بین اللملی تکنولوژی و در نتیجه بر روی عملکرد بررسی می شود. این مطالعه، تاثیر دو فاکتور محیط بازار یعنی شدت رقابت و پویایی بازار و دو فاکتور محیط فرهنگی یعنی تفاوت فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی، بر روی انتقال تکنولوژی بین شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای محلی وابسته به آنها به صورت انفرادی و مشترک بررسی می شوند. یافته ها نشان می دهد که پویایی بازار نیست به شدت رقابت تاثیر بیشتری بر روی انقال تکنولوژی دارد. همچنین تفاوت فرهنگ ملی و سازمانی هر دو رابطه منفی با انتقال تکنولوژی بین شرکتهای چند ملیتی و شدتهای محلی شان دارند اما در مقایسه این دو عامل برخی از مطالعات تاثیر بیشتر فرهنگ ملی نسبت به فرهنگ سازمانی را مورد توجه قرار می دهند، اما مطالعات جدیدتر تاثیر بیشتر فرهنگ سازمانی را در انتقال تکنولوژی نشان می دهد. از طرف دیگر به این نتیجه رسیدیم که انتقال تکنولوژی بین شرکتهای چند ملیتی و شرکت های فرعی محلی آنها ارتباط مثبت با عملکرد شرکتهای وابسته محلی آنها دارد.