سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ناصر حمیدی –
محمد عطایی –
فهیمه جباری –

چکیده:

در این مقاله پس از ارائه تعاریفی از حاکمیت خوب به بیان ویژگی های آن و شاخص های حکمرانی خوب پرداخته، سپس معماری حاکمیت خوب در راستای پارادایم جدید حاکمیت خوب تشریح شده است شاخص های حکمرانی خوب بر روی کارکردهای تاثیر می گذراند. ضریب تاثیر یا اهمیت هر شاخص با دو روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون چند متغیره محاسبه گردید، آنگاه با روش تخصیص خطی ۵ مدل صفر- یک ساخته شد و از حل آنها اولویت بندی کارکردها در اثر توجه به هر شاخص بدست آمد.