سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان شمس – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
حمید مهر پناه – کارشناس ارشد بانک کشاورزی کرمانشاه
سهیل کبرایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سعید اسدی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

سیستم بدون شخم باعث کاهش فرسایش خا ک می شود . گر چه رشد گیاه توسط بقایای گیاهی موجود در سطح خا ک تحت تاثیر قرار می گیرد ولی مطالعات اند کی در مورد اثرات سیستم های بدون شخم بر روی حوادث فنولوژیکی گندم زمستانه انجام شده است. این آزمایش در سال ۸۱-۱۳۸۰ در شهرستان گیلان غرب از توابع استان کرمانشاه انجام شد. در این آزمایش نشو و نمو سه رقم گندم سرداری ، چناب و آتیلا در شرایط سیستم بدون شخم و سیستم شخم معمولی مورد بررسی قرار گرفت در سراسر دوره رشد تولید پنجه و برگ ، سقط پنجه و وزن ساقه با فواصل هفتگی مورد اندازه گیری قرار گرفت . در گیاهانی که در سیستم بدون شخم کشت شده بودند میزان تولید برگ ، سرعت تولید پنجه کمتر از گیاهانی بود که در سیستم شخم معمولی کشت شدهبودند. در سیستم بدون شخم تولید پنجه کاهش یافت اما سقط پنجه ها کاهش نیافت. در کرت های سیستم بدون شخم میزان آب قابل دسترس در سراسر فصل رشد بیشتر از سیستم شخم معمولی بود ولی در اینسیستم گیاهان کوچکتر از سیستم شخم معمولی بودند . میزان کل کربوهیدرات های غیر ساختمانی در منطقه طوقه ١٢ روز پس از گلدهی تحت تاثیر تیمار شخم قرار نگرفت و تمامی ارقام از این کربوهیدرات ذخیره شده در مرحله رسیدگی فیزیولو ژیکی استفاده کردند. رویهم رفته این نتایج نشان می دهد که در سیستم بدون شخم تنش هایی که در اوایل نمو گیاهچه روی می دهند رشد اولیه گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند و گیاه نمی تواند پیش از رسیدن فیزیولوژیکی بر این اثرات غلبه پیدا کند. ولی ارقام از لحاظ تحمل به این تنش های اولیه با هم دیگرتفاوت دارند و بنابراین برای کشت در سیستم بدون شخم باید ارقام مناسب را تولید کرد.