سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب اقبالی – دانشجویان کارشناسی ارشد
علی رضا کوچکی – استاد
مهدی نصیری محلاتی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم کازرونی منفرد – دانشجویان کارشناسی ارشد

چکیده:

در سال های اخیر،به کارگیری شخم های حفاظتی در مدیریت علف های هرز با هدف کاهش فرسایش خاک، ذخیره آب در خاک،کاهش فشردگی خاک و کاهش رسوبات در سطح خاک، توجه متخصصین علف های هرز را به خود جلب کرده است . در همین راستا ،آزمایشی بصورت کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع سیستم شخم (حفاظتی-‐متداول ) و ۶ تیمار مدیریت علف های هرز سیب زمینی ( ۱-علف کش ، ۲-علف کش کاهش یافته،۳-‐وجین ۴-کولتیواتور، ۵-‐تلفیق تیمار ۲ و ۳، ۶- تلفیق تیمارهای ۲و ۴) بود.نتایج نشان داد که شخم حفاظتی دارای اثرات متفاوتی روی سیستم های مدیریت علف های هرز بود به طوریکه اثر آن روی مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی (علف کش کاهش یافته + وجین یا کولتیواتور)، و نیز در رشد گیاه زراعی ،مثبت ،درحالیکه بر روی مدیریت های منفرد بی تاثیر بود.به طور کلی و با توجه به نتایج اینتحقیق شخم حفاظتی و مدیریت تلفیقی علف های هرز در مدیریت پایدار خاک و علف های هرز سیب زمینی مفید به نظر میرسد.