سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس همت – استاد گروه ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کمیت وکیفیت آب ، بخصوص در سال هایخشک و کم باران ، اساسی ترین عامل محدود کننده تولید برنج است. نامنظم بودن بارندگی، آلودگی منابع آب به دلیل گسترش شهر نشینی و تخلیه پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی و مهمتر از همه برداشت آب از سرشاخه ای رودخانه هایی که منبع عمده تامین آب اراضی شالیزاری شمال کشور می باشند، از عوامل مهم ایجاد بحران کم ابی محسوب می گردند. برایمقابله با این مشکل ، مصرف صحیح و مدیریت بهینه آب در اراضی شالیزاری به عنوان یک ضرورت مطرح می گردد. بررسی ها نشان داد که مهمترین و مسئله ساز ترین مرحله مصرف آب در اراضی شالیزاری، مرحله آماده سای زمین می باشد. برا ی اندازه گیری تغییرات پارامترهای فیزیکی خاک در نتیجه انجام پادلینگ ، ازمایش هایی در رابطه با مقدار آب، وزن مخصوص ظاهری خاک و سرعت نفوذ آب به خاک، درچهار سطح پادلینگ انجام شد. نتایج نشانداد که مقدار آب در لایه های پادل شده با گذشت زمان کاهش یافت و در شدت های بالاتر پادلینگ میزان کاهش کمتر بود. وزن مخصوص ظاهری خاک با گذشت زمان افزایش یافت و در سطوح بالاتر پادلینگ میزان افزایش کمتر بود، پادلینگ یکی از گزینه های مدییتی جهت کاهش تلفات نفوذ آببه خاک است. این امر ممکن است به خاطر تاثیر روی خلل و فرج درشت خاک و نیز هدایت هیدرولیکی اشباع آن باشد و به این ترتیب موجب کاهش در مصرف آب میگردد. در این تحقیقپادلینگ سبب کاهش معنی دار در تلفات نفوذ شد.