سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد علی اصغری مقدم – دفتر تحقیقات و مطالعات اقتصادی ، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
علیرضا کیانی رشید – دانشکده مهندسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامعلی رخشانی مهر – دفتر تحقیقات و مطالعات اقتصادی ، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
اتابک علیزاده حرفتی – شرکت اطلس توربین پارس ( تهران )

چکیده:

مطالعات انجام شده بر اقلیم منطقه در این تحقیق بر اساس دو روش جمــع آوری اطلاعــات موجــود در منــابع معتبــر ماننــد گزارشهای هواشناسـی و انجـام آزمـایش اسـتوار مـی باشـد . بررسی های بعمل آمده حاکی از آن است که عوامل اقلیمی و ورود ناخالصی ها همراه با اتمسفر محیط به واحدهای نیروگاه مهمترین عامل تخریب قطعات می باشد . با توجه به اینکه هوا پرمصرفترین ماده در واحدهای گازی به حساب می آید، اگـر دارای مقادیرجزئی ناخالصی مضر باشد آنگاه با گذشت زمـان قطعــات تــوربین در معــرض میــزان قابــل توجــه ای از ایــن ناخالصی ها قرار خواهند گرفت . سیستم فیلتراسیون کنونی که در نیروگاه کنارک بکار گرفته می شود دارای دو نقیصـه مهـم است، اول اینکه این فیلترها قا بلیـت حـذف عوامـل خورنـده موجود در اتمسفر محیط را دارا نمـی باشـند و دوم آنکـه بـه علت حجم بسیار بالای هوای مصرفی مرطوب، سیستم کنونی کاهش رطوبت به سرعت کارایی خود را از دسـت مـی دهـد . بنابر این می توان از سیستمهای فیلتراسیون مناسب که عـلاوه بر نمک خشک قابلیت حذف نمک م وجود در اتمسـفر را دارا می باشد، استفاده نمود . ولی صرفنظر از تغییر طراحی مواردی دیگر از قبیل استفاده از فیلتر های چندکیسـه بـه جـای فیلتـر
های تک کیسه، تعویض قاب فیلتر جهت کاهش امکـان ورود هوای آلوده از فضای مابین فیلترها و همچنین تعـویض فیلتـر ها در پریودهای زمان ی کوتاهتر جهت حذف ذرات ریزتر از ۲ میکرون اقدامات مناسـب و مقـرون بـه صـرفه ای در کـاهش خسارات وارده به توربین های گازی نیروگاه کنـارک خواهـد بود