سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود هوشیار فرد – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان
عبدالقدیر قجری – موسسه تحقیقات پنبه کشور ‐ گرگان

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیرفاکتورهای شرایط محیطی انبار (دما میزان رطوبت نسبی ) و دوره انبارداری بر فعالیت کپک های انباری ، رطوبت بذر، میزان جوانه زنی و رشد گیاهچه پنبه آزمایشی طی سال های ۸۲-۱۳۸۱ بصورت فا کتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به اجرا درآمد. برای این بررسی توده یکسانی از بذر پنبه (رقم تجارتی ساحل ) بمدت ٢ سال در ٤ منطقه آب و هوایی استان گلستان با ساختارهای متفاوت انبار شامل نگهداری شدند. سپس بصورت دو ماهیانه، نمونه های تصادفی از هر توده تهیه و میزان جوانه زنی و رطوبت بذر ، وزن خشک گیاهچه و قارچ های همراه بذر وگیاهچه های غیر طبیعی تعیین گردید . نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی قارچ های کپک زا در رطوبت بذر ی بیش از ۱۲/۵ درصد و درجه حرارت نزدیک یا بیش از ۲۸ درجه سانتیگراد انبار حاصل می شود. میزان آلودگی بذور انباری پنبه به قارچ Rhizopus sp با ادامه دوره انبا رداری دچار کاهش گشت . در این تحقیق مشخص گردیدکه مناسب ترین شرایط دما و رطوبت انبار برای نگهداری مطلوب بذر پنبه در استان گلستان شرایطی است که میانگین رطوبت نسبی و درجه حرارت انبار به ترتیب ۵۰-۴۵ درصد و ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد باشد.