سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نواری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد عطایی آشتیانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نفود آب شور اقیانوسها و دریاها به آبخوانهای ساحلی در حال حاضر یکی از مسائل مهم زیست محیطی است که جایگاه ویژ های در مباحث آلودگی آبهای زیرزمینی دارد. پیشروی آب شور در آبخوانهای ساحلی ناشی از عواملی مانند معکوس شدن شیب هیدرولیکی موجود بین آب شور وشیرین، تغییرات سطح آب دریا و نوسانات سطح آب دریا م یباشد در ابتدا بعد از تشریح معادلات مدل عددی، مدل بوسیله حل چند مسئله نمونه مورد ارزیابی قرار م یگیرد. سپس دو مسئله مهم که تاکنون کمتر مورد توجه واقع شده است مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. ابتدا مسئله تاثیر شرط مرزی ساحل مورد توجه قرار خواهد گرفت و بعد از مقایسه نتایج و انتخاب شرط مرزی ساحل مسئله افزایش سطح آب دریای خرز و تاثیر آن بر پیشروی آب شور در آبخوانهای ساحلی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در این مطالعه با اعمال شرایط مرزی مورد مطالعه، تغییرات ١٠ درصدی درنتایج مشاهده گردید. همچنین با اعمال تغییرات سطح آب به مدل خط تراز غلظت ٢٥ درصد بیشتر در داخل آبخوان نفوذ نمود.