سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشیار گروه مهندسی مکانیک
احمد جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهر

چکیده:

تحلیل انتقال حرارت پیستون یکی از مهمترین پارامترهای طراحی آن می باشد. این تحلیل در محاسبه تنش های حرارتی و مهمتر از آن طراحی بیضی گونی پیستون بسیار قابل اهمیت است. مهمترین منبع ورودی حرارت به پیستون، گازهای گرم محفظه احتراق می باشد. در بسیاری از بررسی ها و تحقیقات انجام شده برای مدل کردن این شرط مرزی در تحلیل انتقال حرارت پیستون از مقدار شار حرارتی متوسط روی تاج پیستون استفاده شده است، در حالی که شار حرارتی وارد به دیواره محفظه احتراق، بسیار متغیر (هم از نظر مکانی و هم در طول سیکل) می باشد. در این مقاله، انتقال حرارت به سطح پیستون با اعمال انواع شرایط مرزی در سمت احتراق بررسی و با هم مقایسه شده است. سپس دمای سطح تاج پیستون با حل کوپل مدل احتراق و هدایت حرارتی پیستون در یک پروسه تکراری به دست آمده است و حساسیت آن نسبت به انواع شرایط مرزی سمت احتراق بررسی شده است.