سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پرویز شیمی – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی

چکیده:

در یک آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار و ٩ تیمار که در سال های ۸۱-۱۳۸۰ و ۸۳-۱۳۸۲ در کرج انجام شد، کارایی شعله افکن و ترایفلورالین در کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapi arvensis) و سایر علف های هرز پهن و باریک برگ مزارع کلزا آزمایش گردید . تیمار های بررسی عبارت بودند از استفاده از شعلهافکن با سرعت های ١ و ٢ کیلومتر در ساعت به تنهایی، ٢ لیتر ترایفلورالین (ترفلان ٤٨ % امولسیون ) به تنهایی ، ترفلان ( ٢ لیتر در هکتار) + شعله ا فکن با سرعت های ١ و ٢ کیلومتر در ساعت، شعله افکن با سرعت های ١ و ٢ کیلومتر در ساعت + ترفلان ( ٢ لیتر در هکتار)، شاهد های با و بدون علف هرز. نتایج نشان داد که ترفلان و یا شعله ا فکن به تنهایی، و تلفیق این دو روش با یک دیگر می توانند در کاهش تر اکم خردل وحشی وافز ایش عمل کرد کلزا موثر باشند . بیشترین کنترل خردل وحشی در سال اول آزمایش ٦٣ % در تیمار شعله افکن با سرعت ١ کیلومتر در ساعت + ٢ لیتر ترفلان و در سال دوم بیش از ٨٠ % در تیمار های ترفلان ویا شعله ا فکن ١ کیلومتر در ساعت مشاهده گردید. تیمار شعله ا فکن با سرعت ١ کیلومتر در ساعت +ترفلان در سال دوم خردل وحشی را ٦٢ % کنترل نمود و در ردیف دوم برتری قرار گرفت. این تیمار با تیمار های ترفلان + شعله افکن با سرعتهای ١ و ٢کیلومتر در ساعت برابر بود . در این آزمایش شعله ا فکن، ترفلان و یا تلفیق این دو کارایی مطلوبی روی سایر علف ها ی ه رز پهن برگ نداشتند، لیکن در مورد باریک برگ ها، ترفلان به تنهایی این علف های هرز را ٥٥ % و ترفلان+ شعله افکن ٨٨ % کنترل نمودند.