سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بابک خیام باشی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
احمدرضا اخوتیان اردکانی – کارشناس کشاورزی
غلامرضا سعادتمند – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

در شرایط خشک و نیمه خشک مسئله شوری منابع آب و خاک، کمبود کیفیت و کمیت آب آبیاری از مهمترین مشکلات کشاورزان می باشد . استان یزد از نظر اقلیمی دارای تبخیز بسیار زیاد و بارندگی کم بوده که این وضعیت باعث کمبود آب کافی با کیفیت مناسب جهت کشت محصولات می گردد . لذا کمبود کیفی و کمی آب آبیاری و به واسطه آن کاهش اراضی مرغوب جهت کشاورزی از مهمترین مشکلات کشاورزان این استان می باشد . با توجه به مشکلات ذکر شده، کشاورزان مایل به کشت محصولاتی می باشند که اولاً نسبت به شرایط نامساعد محیطی مقاوم باشند و ثانیاً کارایی هر واحد آب آبیاری (WUE) در این محصولات بالاتر باشد . در بین محصولات علوفه ای، سورگوم گیاهی است که تا حدود زیادی می تواند شرایط فوق را تامین کند . از آنجا که مصرف صحیح کودهای شیمیایی، به خصوص نیتروژن و پتاسیم، نقش مهمی در تولیدات گیاهی ایفا می کند، بررسی مقدار مصرف کود برای هر محصول از اهمیت زیادی برخوردار است . دانشمندان زیادی منابع مربوط به مطالعات شوری و حاصلخیزی را در شرایط مزرعه ای مرور کرده اند و با بررسی آنها مشخص می شود که دستاوردهای این مطالعات عموماً متضاد هستند با توجه به شرایط ویژه استان یزد از قبیل خشکی، شوری آب و خاک، نوسانات درجه حرارت و مقاومت سورگوم به این عوامل این طرح جهت تعیین مقدار مصرف کودهای نیتروژن و پتاسیم و تاثیر متقابل آنها در شرایط شور در مقایسه با شرایط غیر شور اجرا گردید .