سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفرآقایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محسن دهقانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تحمل پنبه های انتخابی تابلادیلا، B-557 و رقم دلتاپاین ١٦ نسبت به کیفیت های مختلف آب آبیاری آزمایشی در ایستگاه تحقیقات شوری رودشت اصفهان با استفاده از آزمایش بلوک های کامل تصادفی در غالب اسپلیت پلات در سال ٨٣ در سه تکرار اجرا گردید . فاکتور اصلی شامل ٤ کیفیت آب آبیار ی ۴، ۷، ۱۰ و ۱۳ دسی زیمنس برمتر و فا کتور فرعی پنبه های تابلادیلا و B-557 و رقم دلتاپاین ١٦ (شاهد) بود. نتایج این بررسی نشان داد که کیفیتهای مختلف آب آبیاری روی عمل کرد کل و ارتفاع پنبه تاثیر معنی دار داشته ولی روی متوسط وزن ده غوزه و تعداد غوزه در بوته و وزن خشک گیاه بی تاثیر بوده است . همچنین پنبه های انتخابی و رقم دلتاپاین ١٦ روی عمل کرد، متوسط وزن ده غوزه ، تعداد غوزه در بوته ، ارتفاع و وزن خشک گیاه بی تاثیر بوده اند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیش ترین عملکرد تحت تیمار ٤ دسی زیمنس بر متر حاصل گردیده است و بیشترین ارتفاع بوته در تیمار ٧ دسی زیمنس بر متر مشاهده گردید . باتوجه به نتایج بدست آمده در سال اول اجرای طرح بنظر می رسد بتوان پنبه های تابلادیلا و B-557 را تا شوری آب آبیاری ١٠ دسی زیمنس بر متر با م توسط عمل کرد کمی بیش از ٣ تن در هکتار در مناطق مشابه به محل اجرای طرح توصیه کرد.