سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عبدالرحمان محمدخانی – استادیار گروه باغبانی و علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمدحسن صالحی – استادیار گروه باغبانی و علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

شوری آب و خاک، از جمله تنش های محیطی است که در بخش وسیعی از مناط ق خشک و نیمه خشک کشور منجر به محدودیت تولید و کاهش عملکرد شده است . لوبیا گیاهی یکساله و نسبتا حساس به تنش خشکی و شوری می باشد اما با توجه به تنوع ژنتیکی موجود در این گیاه، با شناسایی ارقام مقاوم تر به این تنش ها می توان سطح زیر کشت، راندمان و کیفیت این محص ول را اقزایش داد . از طرفی تحقیقات انجام شده بر روری گیاهان مختلف نشان داده که شوری می تواند جذب عناصر غذایی ضروری مانند پتاسیم، کلسیم و منیزیم را تحت تاثیر قرار دهد ( ١و ٣ و ٤ و ٦) بر اساس دسته بندی ماس ( ١٩٨٦ )، آستانه مقاومت لوبیا به شوری، هدایت الکتریکی ١ دسی زیمنس بر متر گزارششده است و با افزایش هدایت الکتریکی به ۱/۵، ۲/۳ و ۳/۶، به ترتیب ۱۰، ۲۵ و ۵۰درصد کاهش عملکرد دیده ، ٣، به ترتیب، می شود ( ٥). هدف از این تحقیق، مقایسه مقاومت به شوری و تعیین الگوی تجمع عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در بخش هوایی چهار رقم لوبیا تحت تاثیر مقادیر مختلف کلرور سدیم آب آبیاری بوده است.