سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی صابری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
بتول صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی طویلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده:

در این مطالعه ویژگی های جوانه زنی گونه Trifolium repens با دو فاکتور دما در دو سطح ( ۲۵ و ۳۵ درجه سانتیگراد) و شوری در پنج سطح(آب مقطر ۳، ۶ ، ۹ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف شوری و سطوح مختلف دما از نظر درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی در سطح آماری ۰,۰۱ تفاوت معنیدار وجود دارد. مقایسه میانگین درصد جوانهزنی نشان داد که با افزایش شوری از درصد جوانهزنی بذور کاسته می- شود به طوری که درصد جوانهزنی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و شوری ۱۲ دسیزیمنسبرمتر در مقایسه با تیمار شاهد به میزان ۷۹ درصد کاهش یافت. همچنین بیشترین سرعت جوانه زنی مربوط به تیمار شاهد دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و کمترین سرعت جوانه زنی مربوط به سطح شوری ۱۲ دسیزیمنس برمتر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد بود