سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهسا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
مصطفی حیدری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
هادی قربانی – دانشیار گروه مهندسی آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
حمیدرضا اصغری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود

چکیده:
تنش شوری بعدازخشکی دومین عامل بازدارنده رشد وعملکرد گیاهان زراعی باغی و دارویی به شمار میرود به منظور بررسی تاثیرتنش شوری و قارچ میکوریزایی ماسه آ برمیزان کربوهیدرات محلول دردوبخش ریشه و بخش هوایی و نیز رنگدانه های فتوسنتزی درگیاه کارلا ازمایشی گلدانی بصورت فاکتوریل و درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار درسال ۱۳۹۲ دردانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود انجام گرفت تیمارهای آزمایش شامل سه سطح شوری صفرشاهد ۲و۴دسی زیمنس برمتر به عنوان عامل اول و دوسطح تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزایی ماسه آ به عنوان عامل دوم لحاظ گردید تیمار شوری ازمرحله دوبرگی و بااستفاده ازنمک NaCl برگیاهان اعمال و به مدت یک ماه ادامه یافت نتایج نشان داد شوری تاثیر معنی داری بررنگدانه های کلروفیل a,b دارد و سبب کاهش آنها گردیده است دراین بین شوری و قارچ میکوریزایی تاثیر معنی داری بررنگدانه کارتنوئید و کربوهیدرات محلول دربرگ و ریشه برخوردار نبودند دراین ازمایش کمترین میزان کلروفیل a,b ازتیمار شوری ۴دسی زیمنس برمتر حاصل شد