سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسیم رحیمی، – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
شرمین خرازی، – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
بابک شکری – پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران گروه فیزیک، دانشکد

چکیده:

در این مقاله به بررسی تاثیر تغییر شکل بر روی خواص نوری نانوذ ر ات نقره پرداخته می شود. در این کار با استفاده از یک روش شیمیایی بسیار آسان و سری ع ، که در دمای اتاق انجام م ی شود، نانوذرات مثلثی ، دیسکی و کرو ی ساخته شد ه و اثر سرفکتانت هایمتفاوت بر کنترل شکل آنه ا تحقیق شده است . همچنین با بررسی طی ف جذب مرئ ی – فرا بنفش (UV- isible) نانوذرات ، اث ر شکل و گذشت زمان و میزان پایداری نانوذرات نقره بررسی شده و تصاویر TEM نیز آنها را تایید میکنند