سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تایماز فتح الهی خلخالی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز -دانشکده فیزیک دا
بهروز رضائی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز،
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز -دانشکده فیزیک دا
منوچهر کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ،دانشگاه تبریز -دانشکده فیزیک دا

چکیده:

در این مقاله امکان ایجاد گاف فوتونی کامل در یک بلور فوتونی دو بعدی با شبکه مربعی شامل میله های هوا با شکل های هند سی مختلف در زمینه ای از ماده ناهمسانگرد تلوریم به طور عددی با استفاده از روش بسط موج تخت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات نشان می دهد که ماگزیمم گاف فوتونی کامل برای شبکه مربعی با میله های مربعی شکل هوا حاصل میشود.