سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
نوشین فخیمی پایدار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا
محمدعلی ابوطالبیان – استاد یار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر شیوه مصرف کود های فسفات و سولفات روی بر صفات مرفولوژیک ذرت تحت تنش رطوبتی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در بهار ۹۳ انجام گرفت. عامل تنش رطوبتی در کرت های اصلی شامل سه سطح آبیاری بعد از۶۰ ، ۹۰ ، ۱۲۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر، و در کرت های فرعی دو عامل کود سولفات روی در سه سطح (عدم مصرف، محلول پاشی، مصرف خاکی به صورت پخش) و عامل کود فسفاته با دو سطح (مصرف پخش و مصرف نواری) قرار داده شدند. صفات مورد بررسی ، ارتفاع بوته، حداکثر شاخص سطح برگ و شاخص کلروفیل (عدد اسپاد) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد محلول پاشی سولفات روی، ارتفاع بوته را در تنش شدید رطوبتی نسبت به عدم مصرف و مصرف خاکی سولفات روی به ترتیب ۲۳ و ۱۳٫۴ درصد افزایش داد. مصرف نواری فسفات اثر بیشتری نسبت به مصرف پخش آن نشان داد به طوری که محلول پاشی سولفات روی، در حالت مصرف نواری فسفات در مقایسه با عدم مصرف و مصرف پخش سولفات روی، عدد اسپاد را به ترتیب ۲۳ و ۱۰٫۵ درصد زیاد کرد. همچنین مصرف نواری فسفات حداکثر شاخص سطح برگ را در شرایط عدم تنش رطوبت نسبت به مصرف پخش فسفات حدود ۱۰ درصد افزایش داد.