سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اکرم یزدان پناه بهابادی –

چکیده:

در پژوهش حاضر سعی بر آن بود تا تاثیر شیوه های فرزند پروری را بر اختلال جنسی در نوجوانان عادی و کم توان ذهنی خفیف بررسی شود. شیوه های فرزند پروری به شیوه تربیتی اعمال شده از سوی والدین که شامل مجموعه رفتارهای متعدد وگوناکون طبیعی و بهنجار است که والدین به منظور کنترل کردن و اجتماعی نمودن کودک از آن استفاده می کنند. روابط بین نوجوانان و والدین و سایر اعضای خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخشهایی دانست که در کنش متقابل با یکدیگرند.معمولا وقتی که کودکان و نوجوانان ،باهوش،مؤدب و با صداقت یا از لحاظ اجتماعی سازگارند،به حساب والدینگذاشته می شود.و وقتی بزهکار،عصبی و از لحاظ درسی ضعیف باشند،باز هم والدین مسئول شناخته می شوند. بنابراین،به منظور دست یابی به این نکات ، ۳۰ نوجوان عادی و ۳۰ نوجوان کم توان ذهنی خفیف (در هر گروه ۱۸ پسر و ۱۲دختر) مشغول به تحصیل و دارای اختلال جنسی به شیوه ای تصادفی انتخاب شدند و توسط والدین آنها آزمون شیوه های فرزندپروری تکمیل گردید. برای تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس تک متغیره و تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون معناداری هاتلینگ و همچنین خی دو برای محاسبه همبستگی بین متغیرها و ابعاد آنها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که حداقل در یک شیوه فرزندپروری،والدین نوجوانان عادی و کم توان ذهنی خفیف با هم تفاوت دارند.این تفاوت در شیوه فرزندپروری سهل گیر در بین مادران دیده شد.مادران نوجوانان کم توان ذهنی خفیف از شیوه فرزندپروری سهل گیر بیشتر از مادران نوجوانان عادی استفاده می کنند. در مورد اختلالهای جنسی نیز، نوجوانان کم توان ذهنی خفیف و عادیدر اختلال جنسی مالش با هم تفاوت دارند و این اختلال درنوجوانان کم توان ذهنی خفیف بیشتر مشاهده می شود.در کل اختلالهای جنسی در نوجوانان کم توان ذهنی خفیف بیشتر از نوجوانان عادی دیده می شود.اما ارتباطی بین شیوه فرزندپروری و اختلال جنسی مشاهده نشد.