سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا یوسفی – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طارم, زنجان
محمد امین آسودار – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین‐ گروه ماشین های کشاورزی, ملاثانی, اهواز
مجید خیاوی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان‐ بخش اصلاح بذر, زنجان
پرویز مرادی – مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان‐ بخش اصلاح بذر, زنجان

چکیده:

نوع ماشین و روش کاشت نقش مهمی در قرارگیری بذر در جایگاه مناسب دارد و در نهایت بر رشد و عملکرد محصول تاثیر می گذارد . جهت بررسی تاثیر شیوه های کاشت مکانیزه و مقادیر مختلف بذر بر سبز شدن و عملکرد کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد . آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با دو بذرکار مکانیکی و نیوماتیک ، دو ۸/ ۷ و ۵ ،۵/ روش کاشت مسطح و روی پشته و سه مقدار بذر ۵ کیلوگرم در هکتار انجام شد . نتایج آزمایش نشان داد که نوع بذرکار تاثیر معنی داری در سطح ۵% بر درصد سبز کلزا دارد و بذرکار مکانیکی در مقایسه با بذرکار نیوماتیک دارای درصد سبز بهتری می باشد . یکنواختی روی ردیف و ضریب یکنواختی عمق کاشت بذرکار مکانیکی در سطح ۱% بالاتر از بذرکار نیوماتیکی بود . عملکرد دانه با استفاده از بذرکار نیوماتیک و روش کاشت مسطح و مقدار بذر ۸/۵ کیلوگرم در هکتار بیشتر از سایر تیمارها بود . این اختلاف عملکرد معنی دار نبود.