سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی احمد آبادی – دانشجوی کارشناسی خاک و پی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثرضخامت ساختگاه درضریب تشدید زلزله پرداخته شده است .درابتدابه بررسی ضریب تشدید بدست آمده برروی خاک بااثرمیرایی روی بسترصلب پرداخته شده است و سه رابطه برای نقاط بحرانی بدست آمده است و همچنین چهارمتغیر میرایی و سرعت موج برشی و ارتفاع ساختگاه و پریوددرمنحنی ها مورد بررسی قرارگرفته است درنهایت حاصل مطالعات سه منحنی می باشد که بااستفاده ازآنها می توان ضخامتهایی راکه درانها ضریب تشدید ماکزیمم است رابدست آورد این ضخامتها راضخامتهای بحرانی گویند نهایت دربرنامه درنرم افزارMATLABارائه شده است که با استفاده ازآنها می توان ضریب تشدید رادرخاکها یک لایه یاچندلایه بدست آورد.