سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا گردانی – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد کرمی نژاد – دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا شجاع رضوی – مرکز تحقیقات مهندسی مواد – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت – دانش
سید حمید هاشمی – مرکز تحقیقات مهندسی مواد – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت – دانش

چکیده:

عملیات سطحی توسط لیزر در زمینه بهبود خواص سطحی نظیر مقاومت به خوردگی و سـایش، از قابلیـت بالایی برخوردار است . در این تحقیق پوششهای الکترولس نیکل – فسفر روی زمینه آلومینیـوم ۳۵۶ در سـه ضخامت مختلف، تحت عملیات آلیاژسازی سطح توسط یـک لیـزر پالسـی Nd:YAG بـا انـرژی متوسـط ۴۰۰ میلی ژول و نرخ جاروب ۷ / ۳ سانتیمتر بر دقیقه قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسی نمونـه هـا در ز یـر میکروسکوپ نوری، الکترونی روبشی و تفرق اشعه X نشان داد که پوشـش الکتـرولس نیکـل – فسـفر بـا ضخامت متوسط در انرژی لیزر ۴۰۰ میلیژول و نرخ جـاروب ۷ / ۳ سـانتیمتر بـر دقیقـه جهـت آلیاژسـازیسطح آلومینیوم مناسب است . همچنین نتایج آزمون میکروسـختی حـاکی از افـزایش قابـل ملاحظـه ای در سختی سـطح پـس ازعملیـا ت لیـزری در اثـر تشـکیل فازهـای بـین فلـزی آلومینیـوم – نیکـل بـود . توزیـع یکنواخت این ذرات و نیز شیب ملایم منحنی سختی بیانگر پیوند متـالورژیکی مناسـب بـین ناحیـه سـخت شده لیزری و زیر لایه آلومینیومی می باشد .