سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد مهری –
حامد شاکری –

چکیده:

تاثیر انواع مختلف ضد انعقادها بر روی پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای خون انسان و گونه های مختلف حیوانات مطالعه شده است ، اما اطلاعات محدودی در مورد پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای خون گاو در دسترس میباشد . نمونه های خون به صورت تصادفی از ۱۰ راس گاو ماده شیری نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند جمع آوری گردید و در لوله های متفاوت حاوی هر یک از مواد ضد انعقاد مورد نظر برای تهیه پلاسما و لوله های فاقد ماده ضد انعقاد برای تهیه سرم ریخته شد . متابولیتهایی شامل آلبومین ، ازت اوره خون ، بیلی روبین تام ، پروتئین تام ، کراتینین ، و گلوکز و آنزیمهای آسپارتات آمینوترانس فراز، آلکالین فسفاتاز و کراتین فسفوکیناز مورد مطالعه قرار گرفت . در پلاسمای سیتراته کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی درتمام پارامترهای بررسی شده در مقایسه با سرم خون مشاهده شد . اختلاف معنی داری در میزان ازت اوره خون ، کراتینین ، بیلی روبین تام و پروتئین تام در مقایسه بین پلاسمای هپارینه و سرم خون مشاهده گردید . به هنگام استفاده از ای دی تی ای تفاوت معنی داری در ازت اوره خون ، کراتینین ، پروتئین تام ، آسپارتات آمینوترانس فراز و آلکالین فسفاتاز در مقایسه با سرم خون به دست آمد . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که جهت اندازه گیری پارامترها ی بررسی شده در خون گاو ، سرم ارجح است و تنها از هپارین و ای دی تی ای در اندازه گیری میزان آلبومین، از پلاسمای هپارینه در اندازه گیری میزان فعالیت آسپارتات آمینوترانس فراز ، از پلاسمای هپارینه و سیتراته در تعیین میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز ، از پلاسمای دارای ای دی تی ای در اندازه گیری بیلی
روبین ، از پلاسمای هپارینه و دارای ای دی تی ای در سنجش میزان فعالیت کر اتین فسفوکیناز و از پلاسمای هپارینه و دارای ای دی تی ای در اندازه گیری گلوکز در پلاسمای خون گاو می توان در مواقع خاص استفاده نمود