سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی منصوری حسن ابادی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمدحسین میرباقری – دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر ورهرام – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
پرویز دوامی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در فرایند ریخته گری با مدلهای فومی پلی استایرن با توجه به اینکه در حین بارریزی تبخیر فوم و نحوه تجزیه آن برجریان مذاب و پرشدن قالب موثر می باشد عواملی که برنحوه و سرعت تجزیه و تبخیر فوم و در نهایت برسرعت پرشدن قالب تاثیر می گذارند از اهمیت بالایی در کیفیت نهایی قطعه برخوردارند در مطالعات مربوط به عوامل موثر برفرایند ریخته گری با مدل تبخیری معمولا سرعت پرشدن و زمان پرشدن قالب مورد بررسی قرار می گیرد دراین پژوهش اثر سیستم ارهگاهی از نقطه نظر محل راهباره برنرخ و زمان پرشدن قالب بااستفاده از روش فتوگرافی و مشاهده مستقیم مورد بررسی قراگرفته است باتوجه به نتایج به شدت امده از ازمایشات محل قرارگیری راهباره باتوجه به نحوه تجزیه مدل فومی تغییرات فشار متالواستاتیکی میتواند برنرخ پرشدن قالب تاثیرگذار باشد سیستم راهگاهی بالا ریز نسبت به سایر سیستمهای راهگاهی نرخ پرشدن بیشتری داشته اما تفاوت زیادی بین نرخ پرشدن در سایر سیستمها مشاهده نگردید.