سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میرمحمدی – مربعی و محقق ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و محقق مرکز تحقیقات موتور

چکیده:

اکنون کاهش مصرف سوخت و نشر آلاینده های موتورهای دیزلی با پاشش مستقیم یکی از اهداف مهم در تحقیقات موتورهای دیزلی بشمار می آید . جهت دستیابی به اهداف فوق، اختلاط بهتر و سریعتر سوخت و هوا یکی از موثرترین ابزارها می باشد . در این راستا حرکتگردبادی هوای داخل سیلندر و سازگاری آن با افشانه سوختی نقش مهمی را ایفاء می نماید . لذا طراحی مناسب شکل هندسی کاسه پیستون جهت افزایش آهنگ حرکت گردبادی هوای داخل آن در مراحل مکش و تراکم ضروری است . در این مقاله تحقیقاتی، سه نوع طرح اتاق احتراق با دهانه تنگ شده برای موتور دیزلی با استفاده از نتایج بهینه سازی الگوریتم ژنتیکی و توجه به تجربیات قبلی در موتورهای دیزلی طراحی شده و با روش مدلسازی چند بعدی تحلیل می شود . در کاسة پیستون جدید محل برخورد افشانه سوختی به دیوارة کاسه به زاویة مخروطی افشانه ، زمان پاشش افشانه و سرعت موتور وابسته است . بنا براین با ایجاد سازگاری ما بین این پارامترها در کاسه پیستون جدید ، سعی شده زاویة پاشش بهینه انتخاب شود . نسبت تراکم و سایر مشخصه های موتور جهت مقایسه یکسان فرض شده است . رفتار طرح با ویرایش اصلاح یافته کد KIVA3V بررسی می شود . تحلیل CFD همراه با نتایج تجربی نشان می دهند : انتخاب طرح مناسب کاسه پیستون و سامانه پاشش سوخت سازگار با آن عامل احتراق کاملتر و عملکرد بهتر موتور نسبت به موتور پایه خواهد شد که در نتیجه می توان مصرف سوخت و آلاینده های خروجی موتور را به مقدار زیادی کاهش داد .