سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
مسعود طبری – دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
جهانگیر محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
علیرضا علی عرب – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه ت

چکیده:

امروزه آلودگی خاک با فلزات سنگین به دلیل دارا بودن پتانسیل تاثیرات مضر اکولوژیکی، تبدیل به یک نگرانی بحرانی زیست محیطی شده است. فلزات سنگن به طور طبیعی در غلظت اندک در خاک ها یافت میشوند. با این وجود، در صورت افزایش غلظت آنها از حدود مجاز به دلیل ایجاد سمیت های شدید و مزمن به عنوان آلاینده خاک محسوب می شوند. در این پژوهش، جهت بررسی تاثیر طولانی مدت آبیاریبا فاضلاب شهری (۱۵ سال) بر تجمع فلزات سنگین منگنز، روی و کادمیم در لایه های مختلف خاک تحت جنگل کاری کاج تهران (Pinus eldarica Medw.)در فضای سبز شهری جنوب تهران، چهار پلات ۳۰ × ۳۰ متر در عرصه آبیاری شده با فاضلاب شهری و چهار پلات ۳۰ × ۳۰متر در عرصه آبیاری با آب چاه به صورت تصادفی- سیستماتیک انتخاب شد. در هر یک از پلات ها، یک پروفیل خاک حفر و نمونه های خاک از سه عمق ۱۵-۰، ۳۰-۱۵ و ۶۰-۳۰ سانتی متر برداشت شد. نمونه های هم افق هر پلات پس از انتقال به آزمایشگاه و آماده سازی اولیه، (جهت تقلیل تعداد نمونه ها برای آنالیزهای دستگاهی) با هم مخلوط شدند. نتایج حاصل از تعیین غلظت فلزات سنگین منگنز (Mn)، روی (Zn) و کادمیم (Cd) نمونه های آب (فاضلاب شهری و آب چاه) و نمونه های خاک نشان داد که فاضلاب شهری و خاک آبیاری شده با آن از نظر فلزات سنگین فوق الذکر به طور معنی داری از سطوح بالاتری برخوردار می باشد. همچنین بیشترین تجمع این فلزات سنگین مربوط به عمق ۱۵-۰ سانتی متری خاک بود. مقایسه غلظت این فلزات با مقادیر استاندارد آنها در خاک و آب نشان داد که میزان روی و منگنز فاضلاب شهری از حد مجاز آب آبیاری بیشتر است اما این فلزات در خاک در محدوده های مجاز قرار دارند