سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود قدسیان – استاد یار بخش مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
حسین شنوایی – کارشناس فنی شرکت مهندسی سپاسد و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دا

چکیده:

استفاده از سرریزهای کنگر ه ا ی یکی از راههای مؤثر و اقتصادی جهت افزایش راندمان سرریز از طریق افزایش طول موثر تاج آن است ، بدین صورت که در یک عرض و ارت فاع هیدرولیکی مشخص در مقایسه با سایر سرریزها دبی بیشتری را عبور میدهد .ظرفیت آبگذری سرریزهای کنگر ه ای تابعی از ارتفاع کل جریان ، طول مؤثر تاج ، ارتفاع سرریز وشکل تاج می باشد . در این تحقیق آزمایشگاهی پارامترهای مؤثر بر روی ضریب آبگذری سر ریزهای کنگر های مثلثی شکل در پلان با تاج ربع دایره ای مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش نسبت ارتفاع جریان روی سر ریز ضریب آبگذری افزایش یافته به حداکثر خود می رسد و سپس کاهش یافته به مقدار ثابتی می رسد . نتایج حاصله بصورت تغییرات ضریب آبگذری بر حسب نسبت ارتفاع جریان به ارتفاع سر ریز و طول تاج به عرض سرریزارائه شده است که قابل استفاده طراحان این نوع سرریزهامی باشد