سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالرضا احمدی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
رضا میرزایی تالار پشتی – پژوهشکده دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

با هدف بررسی تاثیر طول دوره کنترل علف های هرز بر ترکیب گونه ای و میزان ماده خشک علف های هرز در مزرعه لوبیای رقم درخشان (KRD-29) در شرایط آب و هوایی منطقه بروجرد،آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۱ درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۱۲ تیمار اجراء گردید. تیمارها شامل دو سری کنترل و تداخل تا مراحل ۷۰،۵۶،۴۲،۲۸،۱۴ روز پس از سبز شدن همراه با تیمارهای شاهد (تداخل و کنترل تمام فصل ) بودند.نتایج حاصله نشان داد که در تیمار های تداخل علف های هرز پیچک (Convolvolus spp) با ۳۳۰ بوته در متر مربع و گونه های تاج خروس (Amaranthus albus; A.retroflexus) با ۲۲۵ بوته در متر مربع و علف هرز سوروف (Echinochloa spp.) با ۱۷۹ بوته در متر مربع بالاترین تراکم را داشتند. درحالیکه گونه های مذکور در تیمار های کنترل با فراوانی کمتری مشاهده شد.این مهم حا کی از کاهش وزن خشک علف های با افزایش طول دوره کنترل می باشد.