سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر اختری – دانشجوی دکترای آب دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرم
جلیل ابریشمی – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مسا یل موجود در طراحی کانال های باز ، وجود انحناء در مسیر کانال می باشد . برای کم نمـودن اثـرات سوء جریان در یک انحناء لازم است که هندسه انحناء مناسب بوده تا خطوط جریـان بـر مرزهـا ی آن منطبـق گردد و مسا یلی چون جر یان ثانو یه و آشفتگ ی بوقوع نپ یوندد . در این مقاله اثرات عدد فرود در تعیین مشخصاتانحناء در نظر گرفته شد ه است . جریان مورد بررسی جریان فوق بحران ی بوده و بـا ارا یـ ه روابطـ ی ، محـدودیت تغییرات زاو یه انحناء بر حسب عدد فرود به تصو یر کش یده شده است . همچنین با مقا یسه قوسـها ی دا یـروی و سهمی شکل ، مشخص گرد ید تنها عامل ی که با در نظر گرفتن عدد فرود محدود می شود زاویه راس قوس بوده و هیچگونه محدودیتی در شعاع قوس و نوع مسیر بوجود نمی آید