سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ذوالفقاری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران- دانشگاه صنعتی خو
احسان خجسته فر – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ا

چکیده:

در این مقاله از روش توابع تجربی گرین جهت انجام شبیه سازی احتمالی جنبشهای شدید زمین استفاده شده است . این روش ابتدا توسط هارتزل ) ۱۹۷۹ ( معرفی شده است و سپس توسط محققین دیگر مانند هادلی ) ۱۹۸۰ (، ایریکورا ۱۹۸۳ (، ایریکورا و کاماء ) ۱۹۹۶ ( توسعه داده شده است . اساس این روش، استفاده از رکورد های زمین لرزه های با ) بزرگی کم به عنوان توابع تجربی گرین، و ترکیب این رکوردها برای شبیه سازی رکوردهای زمین لرزه با بزرگی بیشتر به منظور سهولت بیشتر شبیه سازی احتمالی توسط این روش توسعه GIS میباشد. در این تحقیق ابزاری در محیط داده شده است. اثر پارامترهایی چون سرعت موج برشی، خصوصیات هندسی منبع لرزه ای و انتخاب توابع تجربی گرین با نگرشی احتمالی به روش توابع تجربی گرین اضافه شده است . در این مقاله اثر دخیل کردن احتمالی پارامترهای فوق در مسئله شبیه سازی توضیح داده شده است. برای دخیل کردن احتمالی پارامترهای فوق در حل مسئله از روش درخت منطقی استفاده شده است . استفاده از ابزاردرخت منطقی استفاده شده است . استفاده از ابزار GIS با امکانات بسیار برای ذخیره، مدیریت و پردازش اطلاعاتجغرافیایی، برنامه فوق را به یک ابزار آسان با امکانات فراوان و ظرفیت توسعه بسیار تبدیل کرده ا ست . همچنین به عنوان مطالعه موردی میزان حساسیت پارامترهای جنبش زمین در برابر تغییرات پارامترهای احتمالی و توزیع احتمال برای پارامترهای جنبش شدید زمین با استفاده از رکوردهای ثبت شده در منطقه بم ارائه شده است.