سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
هیربد جعفرقمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
ریتا جمعه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
مجید محمدنژادشموشکی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
مهلا رضیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده:
فیلماهی یکی از مهترین ماهیان خاویاری دریای خزر می باشد. در این بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره ی دافنی بر روی شاخصهای رشد و بازماندگی فیلماهیان جوان انجام پذیرفت. آزمایش به مدت ۵۶ روز و در سه گروه آزمایشی عصاره ی دافنی با غلظتهای ۰:۱۲۲،۰:۵۲ و ۰:۰۵ در سه تکرار و با اضافه نمودن عصاره به جیره غذایی بچه فیلماهیان انجام پذیرفت. آزمایش درون تانکهایی با حجم آب ۱۰۲۲ لیتر انجام گرفت. تعداد ۰۲ عدد بچه ماهی بتا متوستط وزن۳/۳۹±۲۴/۵۴گرم وطول ۱/۴۶±۱۶/۹۷سانتیمتر در هر تانک ذخیره سازی شده و روزانه ۴ بار و به مقدار ۵% وزن بدن غذادهی شدند. در پایان دوره- ی آزمایش فاکتورهای رشد و بازماندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن عصارهی دافنی در جیره غذایی بچه ماهیان سبب بهبود فاکتورهای رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی FCR شده است. اگتر چته همته ی تیمار ها نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی داری بودند P< 0.05 ، اما بهترین شاخصهای رشد در تیمار دافنی غلیظ با غلظت ۰:۰۵ مشاهده شد و اختلاف معنی داری در میزان بازماندگی در بین تیمارها مشاهده نگردید P> 0.05 . نتایج این بررسی نشان داد که افزودن عصاره دافنی به غذای بچه فیلماهیان باعث رشد بهتر در آنها می گردد.