سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید نیکوئی – دانشجوی رشته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
سعید حبیبیان دهکردی – بخش علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
ویدا نیکوئی – دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اسماعیل عباسی گوجانی – دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده:

مواد شیمایی مختلفی از جمله گلوکوکورت یکوستروئیدها، داروها ی ضد التهاب غیر استروئیدی و آنتاگونیست ها ی لکوترینی برای پیشگیری از التهاب استفاده می شوند اما ا ین داروها دارای عوارض جانبی ز یادی مانند زخمها ی معدی، ناراحتی ها ی کلیوی و تغییرات چشمگیری در تابلوی خونی می باشند . بنابراین تلاش برا ی یافتن داروها ی جد ید با
حداقل عوارض جانبی ادامه دارد . گل میخک به طور رایج به عنوان یک داروی بیهوشی و آرامبخش در صنعت ماهی و نیز به عنوان یک بی حس کننده موضعی و ماده ضد عفونی به وسیله دندانپزشکان مصرف می شود . در مطالعه حاضر مناسب بودن گل میخک جهت استفاده به عنوان یک ماده ضد التهاب بررسی می شود . بدین منظور ۱۰ قلاده سگ نر با وزن و سن مشابه با ترکیبی از زایلازین و کتامین بی هوش شدند . بعد از ا یجاد بی هوشی یک برش ۵ سانتیمتری به دیواره شکم زده شد و بخ یه گرد ید . در این مرحله سگ ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . گروه اولmg/kg 25 روز دریافت کردند . سگ های گروه دوم حجم یکسانی ۵ عصاره گل میخک به صورت داخل وریدی به مدتاز سرم فیزیولوژی دریافت نمودند . نتایج نشان داد که در گروه آزما یش ادم، قرمزی و گرما ی موضعی پوست محل جراحی کمتر از گروه کنترل می باشد ).P≤۰/۰۵) همچنین مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان می دهد که در گروه آزمایش تعداد کمتری از سلول ها ی التهابی در محل عمل در مقا یسه با گروه کنترل وجود دارد . از نتا یج مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که عصاره گل میخک می تواند به عنوان یک ماده ضد التهابی در سگ استفاده شود .