سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا پورآذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،
محمد علی باغستانی – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، تهران

چکیده:

به منظور تاثیر علف های هرزخردل وحشی (Sinapis arvensis) و فالاریس (Phalaris minor) بر وزن خشک ارقام و لاین ها ی مختلف گندم دو آزمایش در سال های زراعی ۸۰-۱۳۷۹ و ۸۲-۱۳۸۱ در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی خوزستان (شاوور ) اجرا گردید. آزمایشات با ١٨ تیمار بصورت فا کتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار اجرا شدند. ارقام و لاین های گندم شامل: چمران, ٢٠ سراسری , ٣٧٠٩ (رقیب), کویر, اترک و داراب (غیر رقیب) و سه سطح علف هرز (خردل وحشی , فالاریس و شاهد بدون علف هرز) کشت گردیدند . طی فصل رشد گندم، ٥ نمونه گیری بصورت تخریبی و در مراحل ۲۱-۲۹ زادوکس ( ٤٠ روز پس از کشت), ۳۰-۴۹ زادو کس ( ٨٠ روز پس از کشت), ۵۰-۵۹ زادو کس( ١٢٠ روز پس از کشت) و ۸۸-۹۴ زادو کس ( ١٥٠ روز پس از کشت) و زمان برداشت ( ١٦٥ روز پس از کشت) گندم انجام گرفت . در بین ارقام و لاین ها زمانی که بصورت خالص کشت شدند میزان تولید ماده خشک در لاین ٣٧٠٩ و رقم چمران از ابتدای رشد همواره بالاتر از سایر ارقامبود. اما ارقام کویر، داراب ٢ و اتر ک وزن خشک کمتری را در تمام مراحل نمونه گیری داشتند . رقم ٢٠ سراسری نیز تا حدود ١٤٠ روز پس از کشت، وزن خش ک بیشتری را نسبت به ارقام کم رقیب داشت ولی در طی این دوره این رقم وزن خش ک کمتری نسبت به ارقام کویر و داراب ٢ تولید نمود . کلیه ارقام و لاین ها در حضور علف ها ی هرز خردل وحشی و فالاریس وزن خش ک کمتری نسبت به کشت خالص داشتند. که این کاهش در حضور خردل وحشی بیشتر بود . رقم چمران و لاین ٣٧٠٩ در طول فصل رشد ماده خش ک بیشتری را در حضور فالاریس و خردل وحشی نسبت به سایر ارقام تولید نمودند. فاصله بین نمودار ک شت خالص این ارقام با نمودارهای مربوط به حضور علف های هرز در کنار این ارقام به مراتب کمتر از همین فاصله در ارقام داراب, کویر و اتر ک بود . علف هرز خردل وحشی به دلیل داشتن برگ های پهن و سایه اندازی سریع بر گندم و رقابت زود هنگام با ارقام مختلف همواره باعث شده است که روند افزایش وزن خشک ارقام در حضور این علف هرزکمتر از فالاریس باشد . بیشترین تاثیرات علف هرز فالاریس روی وزن خش ک ارقام پس از مراحل پایانی دوره رویشی و آغاز رشد زایشی می باشد و کاهش ماده خشک تولیدی در پایان فصل رشد بخاطر کاهش اجز اء عمل کرد ارقام و لاین های مختلف است . رقم نمودار کشت خالص این ارقام با نمودارهای مربوط به حضور علف های هرز در کنار این ارقام به مراتب کمتر از همین فاصله در ارقام داراب, کویر و اتر ک بود . علف هرز خردل وحشی به دلیل داشتن برگ های پهن و سایه اندازی سریع بر گندم و رقابت زود هنگام با ارقام مختلف همواره باعث شده است که روند افزایش وزن خشک ارقام در حضور این علف هرزکمتر از فالاریس باشد . بیشترین تاثیرات علف هرز فالاریس روی وزن خشک ارقام پس از مراحل پایانی دوره رویشی و آغاز رشد زایشی می باشد و کاهش ماده خشک تولیدی در پایان فصلرشد بخاطر کاهش اجز اء عمل کرد ارقام و لاین های مختلف است . رقم داراب ٢, کویر و اتر ک که بعنوان ارقام با رقابت ضعیف معرفی شدند در بررسی تولید ماده خش ک تجمعی در حضور دو علف هرز فالاریس و خردل وحشی نیز این خصوصیات خود را نسبت به لاین و ارقام رقیب حفظ نموده اند.