سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خورشید رزمجو – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا سبزعلیان – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
پریسا حیدری زاده – کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی علف های هرز خرفه و تاج خروس در مزرعه آلوده پس از حذف سایر علف های هرز با مصرف علف کش پیش کاشتی ترفلان، ذرت هیبرید رقم سینگل کراس ٦٤٧ در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی کشت گردید . هر کرت به دو قسمت مجزا تقسیم شد که در یک قسمت علف های هرز موجود که شامل خرفه ( . Portulaca oleracea L) و تاج خروس ( .Amaranthus retroflexus L) بود به صورت دستی در مرحله ۵ برگی ذرت کنترل شد و در بخش دیگر کرت، علف های هرز به صورت کنترل نشده باقی گذاشته شد . خصوصیات رویشی و زایشی شامل قطر ساقه، ارتفاع ساقه، تاریخ به ساق ه رفتن (تاسل دهی )، تاریخ ٥٠ درصد کاکل دهی، قطر بلال و عملکرد نهایی ذرت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که حضور علف های هرز باعث کاهش قطر ساقه، افزایش ارتفاع ساقه، کاهش قطر بلال و زودرسی از نظر تاریخ ٥٠ درصد تاسل دهی و تاریخ ٥٠ درصد سیلک دهی و کاهش عملکرد نهایی به میزان تقریبی ۱/۵ کیلوگرم در کرت گردید . ایجاد اختلال در جذب آب و عناصر و تغییر کمیت و کیفیت نور با حضور علف های هرز احتمالادلایل اصلی تغییر خصوصیات رویشی و زایشی ذرت می باشد.