سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا پورآذر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی کارایی علف کش های دو منظوره درگندم ، آزما یشی در مر کز تحقیقات کشاورزی اهواز (ایستگاه شا وور)، در سال ٨١ به اجرا درآمد . آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار و ١٢ تیمار اجرا گردید . تیمار های مورد مطالعه عبارت بودند از : علف کش آتری بیوت (پروپوکسی کاربازون سدیم ) ٧٠ درصد WG به میزان ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ گرم در هکتار، علف کش اورست (فلوکارباز ون سدیم) ٧٠ درصد WG به میزان ۳۶، ۴۳ و ۵۰ گرم در هکتار، علف کش تاپیک ٨ درصد امولسیون به مقدار ۰/۸ لیتر + گرانستار ٧٥ درصد دی اف به مقدار ٢٠ گرم در هکتار، علف کش تاپ یک ٨ درصد امولسیون به مقدار ۰/۸ لیتر در هکتار، علف کش گرانستار ٧٥ درصد دی اف به مقدار ۲۰ گر م در هکتار، علف کش آسرت ٢٥ درصد اس سی به مقدار ۲/۵ لیتر در ه کتار، شاهد با وجین علف ها ی هرز و شاهد بدون وجین علف های هرز. نتایج حاصل از آنالیز ارزیابی های انجام گرفته بصورت اسپلیت در زمان نشان داد که بین زمان های ٧ و ١٥ روز پس از سمپاشی تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود داشت که این تفاوت نشان میدهد که تاثیر علف کش های مورد مطالعه پس از ٧ روز شدت گرفته است. بین زمان های ٢١ و ٣٠ روز پس از سمپاشی تفاوت معنی داری از نظر آماری مشاهده نگردید ک ه نشان می دهد که تاثیر مطلوب علف کش های فوق در کنترل علف های هرز ٢١ رو ز (سه هفته ) پس از سمپاشی بخوبی ظاهر گردیده است . عملکرد دانه در تیمار بدون وجین علف های هرز کمترین مقدار بود ک ه با دیگر تیمارها معنی دار بود . علف کش آتری بیوت ١٠٠ گرم در هکتار، اورست ٥٠ گرم در هکتار، گرانستار، تاپ یک و مخلوط این دو علف کش با شاهد بدون وجینعلف های هرز تفاوت معنی داری نداشتند . علف کش دو منظوره آسرت در بین تیمار های علف کش ی کمترین عملکرد را به خود اختصاص داد که با کلیه تیمار های آزمایش معنی دار بود . وزن خشک تولیدی مخصوصًا بار یک برگ ها در این تیمار علف کشی دلیل اصلی کاهش عملکرد آن می باشد. بهترین گروه علف کشی از نظر بیشترین میزان عملکرد دانه به ترتیب به اورست، گرانستار +تاپیک، آتری بیوت و آسرت اختصاص داشت.