سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین مصطفایی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل،
سلیم فرزانه – ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل،
رئوف سید شریفی – دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
داریوش بزازی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر علف کش انتخابی پایردیت بر روی علف های هرز نخود ازمایشی در سال زراعی ١٣٨٠ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی الاروق اردبیل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٩ تیمار د ر ٤ تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از : شاهد (بدون کنترل علف هرز ) شاهد دو بار وجین علف هرز (وجین دستی مرحله اول ٢٠ الی ٣٠ روز و مرتبه دوم ٥٠ الی ٦٠ روز بعد از جوانه زنی ) و استفاده از مقادیر مختلف علف کش پایردیت به میزان های ۰/۵، ۱، ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳ و ۳/۵ لیتر در هکتاربه صورت بعد از مرحله جوانه زنی. نتایح نشان داد که مصرف ٢ و ۲/۵ لیتر در هکتار با متوسط عمل کرد دانه به ترتیب ۰/۸۵۶ و ۰/۷۹۲ تن در ه کتار بالاترین و تیمار ۰/۵ لیتر در هکتار و شاهد بدون کنترل با متوسط عمل کرد ۰/۶۱۱ و ۰/۶۴۲ تن در هکتار در پایین ترین مقدار خود قرار داشت.