سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرهاد آقاجانلو – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
غلامرضا داورپناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

عواملی که در تعیین رویشگاههای مختلف گیاهی موثر هستند شـامل عوامل مرفولوژی ( نوع سازند، عوامل زمین ساخت، عوامل توپـوگرافی، شیب، جهت، ارتفاع، سیستم فرسایش و …) همراه مطالعات مربوط بـه خاک ( بافت، ساختمان، عمـق و … ) بـوده کـه در ایـن رابطـه اقلـیم از جایگاه خاصی برخوردار است (۱)Leonard و همکاران در بررسی روابط پوشش گیاهی و خاک اعلام
میدارند که بافت، عمق، میزان سنگلاخی بودن و رنگ خـاک از جملـه عواملی هستند که در تشخیص ارتباط پوشش گیاهی و خاک موثر می باشـند و بـا اســتناد بـه تحقیقــات Fairchild و Brotherson در شمال اریزونا اعلام می نماید که عمق خاک بعنوان عـاملی مهمتـر در مقایسه با عوامل با اهمیـت د یگـر نظیـر شـیب، مقـدار رس، وضـعیت توپوگرافی، سـیمای ظـاهری و ph خـاک در تفکیـک رویشـگاههای کوچک موثر بوده است (۲ و۴).
وی در تحقیقات دیگر خود به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه پوشـش گیـاهی بیشــترین ارتبـاط را بــا دمـا و رطوبــت خـاک داشــته و دیگــر خصوصیات خاک نیز بطور مستقیم و غیر مستقی م بـر ایـن دو پـارامتر تاثیر می گذارند (۲ و۴)
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر برخی از عوامل ادافیکی در تغییـرات تولیدگیاهی، در اراضی مرتعی بوده است .