سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

رضا ربیعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
جلوه سهرابی پور –

چکیده:

جلبک آگاروفیت Gracilaria salicornia (C.Agardh) Dawson از شاخه جلبک های قرمز (Rhodophyta) و گونه جنس گراسیلاریا در آبهای ساحلی جنوب کشور محسوب می شود که پراکنش آن با تراکمو درصد پوشش بسیار کم از خلیج فارس گواتر در دریای عمان شروع و تا سواحل بوشهر ادامه دارد اما تجمع رویشهای این گونه در سواحل شمال شرق جزیره قشم به صورت کاملا استثنایی و انحصاری بوده و ایجاد زون رویشی نسبتا انبوه می کند با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی گونه های گراسیلاریا در استخراج آگار و کاربرد گسترده آگار در صنایع مختلف و همچنین روند صنعتی شدن جزیره قشم برخی از خصوصیات رویشی گراسیلاریا سالی کورنیا از جله درصد پوششی و میزان ماده خشک تحت تاثیر تغییرات عمق آب برای یک سال به روش ترانسکت- کوادرات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میانگین درصد پوشش گراسیلاریا سالی کورنیا در اعماق مختلف آب و بخشهای مختلف ناحیه بین جزر و مدی جزیره قشم به احتمال ۹۹ درصد (۱% P<) اختلاف معنی دار نشان داده و حداکثر درصد پوشش در عمق ۷/۲ تا ۵/۳ متری با متوسط ۶۹ درصد مشاهده می شود. همچنین بر اساس نتایج آنالیز واریانس مقدار تولید ماده خشک گراسیلاریا سالی کورینا در واحد سطح (gr/m2) نیز در اعماق مختلف آب اختلاف معنی داری نشان می دهد (p<%1) بیشترین مقدار تولید ماده خشک ۵۳۰ گرم در متر مربع دراعماق ۷/۲ تا ۲/۳ متری در زمستان و پاییز ظاهر می گردد. در مجموعدر عمق ۷/۲ تا ۵/۳ متری از داغابساحلی در حد فاصل بخش میانی و تحتانی ناحیه بین جزر و مدی بیشترین درصد پوشش و تولید ماده خشک وجود دارد. درضمن در سواحل جزر و مدی واجد رویشهای گراسیلاریا سالی کورنیا تعداد گونه های جلبکی همراه بسیار کم و محدود می باشد. در این بررسی در سواحل جزر و مدی رویشگاه گراسیلاریا سالی کورنیا ۴۹ گونه جلبکی شامل ۲۵ گونه جلبک قرمز، ۱۰ گونه جلبک قهوه ای، ۱۱ گونه جلبک سبز و ۳ گونه جلبک سبز – آبی شناسایی گردید.