سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیامک ساعدی – ا ستادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
احد حبیب زاده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
محمدابراهیم صادق زاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

طرح های ذخیره نزولات آسمانی و حفاظت خاک و آب گامی در جهت توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده می باشد . در این تحقیق عملیات مختلف آبخیزداری از جمله پیتینگ , ریپینگ و کنتورفارو با هم مقایسه , از کرت های آزمایشی جهت اجرا استفاده و مناسبترین عملیات پیشنهاد شده است . طرح به ۸ متر با شیب حدود ۶ * روش بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار در سه تکرار به اجرا در آمد , ابعاد کرتها ۴۰ درصد در نظر گرفته شد و طی آن دو عامل رواناب و رسوب در داخل این تیمارها بررسی گردید . به منظور اندازه گیری رسوب و رواناب حاصل گودالهایی به عمق ۱۶۰ سانتیمتر در انتهای کرتها حفر شد . نتایج حاصل نشان دادند که در مدت سه سال آماربرداری , کرت های فاقد عملیات آبخیزداری دارای رواناب و رسوب بیشتری بوده اند به طوری که حداکثررواناب با میزان۲۸/۰۴ لیتربه تیمار شاهد وحداقل آن با مقدار۱۰/۸۸ لیتر به تیمار فارو مربوط است