سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا حداد بدر – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه صنعتی سهند
جعفر خلیل علافی – استادیار دانشگاه صنعتی صهند تبریز، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و فرآور

چکیده:

دراین تحقیق رفتار سوپر الاستیک سیمهایی از جنش آلیاژ NiTiبا ترکیب۵۱ at.% Niطی دو شرایط عملیات حرارتی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته استیک سری از نمونه ها (سری I) بعد از آنیل محلولی در دمای ۸۵۰ درجه به مدت سی دقیقه و سری دیگری از نمونه ها (سری II) بدون انجان عملیات آنیل محلولی در دو دمای ۴۵۰ و ۵۰۰ درجه به مدت زمانهای مختلف تحت عملیات پیر سختی قرار گرفتند آزمایشات کشش روی تمامی نمونه هاانجام گرفت نتایج نشان میدهد که نمونه های سری IIدر مقایسه با نمونه های سری Iرفتار سوپرالاستیسیته بهتری از خود نشان میدهند در منحنی های تنش – کرنش تمامی نمونه های سری I کرنش باقیمانده مشاهده میشود در صورتی که در نمونه های سری IIکرنمش باقیمانده فقط در زمانهای پیر سازی ۱۲۰ دقیقه ظاهر میشود از نتایج حاصله میتوان نتیجه گرفت که استفاده از دو عملیات کار سختی و پیر سختی در کنار هم و یا به بیان دیگر وجود تلفیقی از رسوبات Ni4Ti3 ونابجایی ها در ساختار آلیاژ تاثیر به سزایی در بهبود رفتا ر سوپر الاستسیته دارد.