سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کریم کریم دهنوی – کارشناس ارشد شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ، مرکز طراحی هواگرد
محسن قرائت – کارشناس ارشد شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ، مرکز طراحی هواگرد
محمدعلی گلعذار – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ، مرکز طرا
حمید نجارآذری – دانشیار، شرکت آلوماکس کانادا شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ، مرکز طراح

چکیده:

در این پژوهش تاثیر عملیات ترمومکانیکی روی ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی تنشی ، شمش ریختگی آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ که به روش نیمه مداوم – تبرید مستقیم تولید شده ارزیابی گردیده است. به این منظور آزمایشهای متالوگرافی و ریزساختاری ، تعیین خواص مکانیکی و نیز مقاومت به خوردگی تنشی به روش نرخ کرنش آهسته بر روی نمونه ها در پنج حالت زیر انجام گرفته است. این پنج حالت عبارت از حالت ریختگی ، حالت ریختگی + بازپخت های T6 و T73 و نیز حالت ریختگی + عملیات ترمومکانیکی + بازپخت های T6 و T73 می باشند. آزمایش خوردگی تنشی در دو محیط هوا و محلول Na Cl% 5/ 3 به صورت غوطه وری متناوب در محدوده نرخ کرنش٧־۱۰تا۴ ־۱۰ بر ثانیه انجام شد بررسی های متالوگرافی و ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ودستگاه تفرق اشعه ایکس نشان داد انجام عملیات ترمومکانیکی سبب کاهش اندازه دانه ها ، حذف شبکه پیوسته یوتکتیکی و توزیع یکنواخت ذرات فاز ثانویه در ریزساختار و نیز بهبود بافت آلیا‍‍‍ژ شده است. نتایج آزمایشهای خواص مکانیکی و خوردگی تنشی نشانمی دهد انجام فرایند ترمومکانیکی سبب بهبود استحکام ، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خوردگی تنشی آلیاژ شده است.