سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن پیش بین – استاد یار دانشکده متالورژی و مواد – پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه ته
محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده متالورژی و مواد – پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهر
عباس دستواره – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده متالورژی و مواد – پردیس دانشکده های فن
فرزاد ابراهیمی – دانشجوی دکترای تخصصی دانشکده مکانیک – پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه

چکیده:

اکثر کنتاکتورها ی صنعت ی مرتبط با صنعت برق در حال حاضر ازمس ساخته م ی شوند ، در حال یکه ای ن فلز استحکام مکان یکی مناسب ی بر ای این منظور نداشته و ن یاز به تقو یت استحکام مکان یکی در کاربردها ی صنعتی کنتاکتورها احساس م ی شود . در این تحق یق بر ای تقو یت استحکام مکان یکی ورقه ها ی مس ی از ورقه ها ی فولاد ی استفاده شده است . با کنار هم قرار دادن مس و فولاد به نحو ی که استحکام پ یوند مناسبی داشته باشند، م ی توان ترک یبی از خواص دو فلز را به صورت همزمان داشت . برای رس یدن به ا ی ن منظور م ی توان با نورد همزمان مس و فولاد و اعمال کاهش سطح مقطعها ی بالا ، پ یوند مکان یکی او لی ه بین دو ورقه فلز ی برقرار کرد و پس از آن با عملیات حرارتی پیوند متالورژ یکی به وجود آورد . بر ای بررسی خواص مکانیکی این نوع از ورقهای دو فلزی از تست کشش استفاده شده است.