سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی حاج جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مهرداد آقایی – استادیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر عملیات حرارتی بلند مدت بر خصوصیات فاز رسوبی y در سوپر آلیاژ پایه نیکل in_738مورد بررسی قرار گرفته است.عملیات پیرسازی نمونه ها در دمای ۸۵۰ درجه سانتیگراد و بمدت زمانهای مختلف تا ۱۰۰۰ ساعت انجام شد.در نهایت انجام آزمایشهای مکانیکی چون خزش و تست سختی برروی تمامی نمونه ها صوذت پذیرفت.نتایج مطالعات میکروسکپ های نوری و الکترونی روبشی نشان میدهد که فرایند رشد رسوبات y از یک رابطه خطی پیروی میکنند.چنین رفتاری را میتوان با استفاده از تئوری lswتوجیه کرد.همچنین انجام آزمایشهای تنش_گسیختگی نشان داد که رابطه مانکمن _ گرانت از قدرت خوبی برای پیش بینی عمر خزشی آلیاژ برخوردار است.با استفاده از نرخ کرنشی بدست آمده از مطالعات متالوگرافی و جایگزینی آن با حداقل نرخ خزشی مرحله دوم در رابطه مانکمن- گرانیت میتوان عمر باقیمانده نمونه ها را با استفاده از مشاهدات متالوگرافی بدست آورد.