سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا محمد دوست چمن آباد – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
آلکساندرمیخایلوویچ تولیکو ف – پروفسورآکادمی علوم کشاورزی تیمیریازوف – مسکو

چکیده:

رقابت علف های هرزبا گیاه زراعی در اکو سیستم های کشاورزی یکی از تنش های بیولو ژیکی مهم به شمار می رود. در سال های اخیربه دلیل اثرات درازمدت کاربرد علف کش ها روی محیط زیست و هزینه های اقتصادی بالا بسیاری از کشاورزان و محققین سیستم های متناوبی را جستجو می کنند که کمتر به کاربرد علف کش ها متکی باشند . توانایی رقابتی علف های هرز با گیاه زراعی با توجه به شرایط محیطی از جمله حاصلخیزی خاک، تناوب زراعی و آهک دهی تغییر می کند. این تحققیق در سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۴ در مزرعه تحقیقاتی دراز مدت (Long-term) آکادمی علوم کشاورزی تیمیریازوف -‐ مسکو به منظور تعیین اثرات دراز مدت کاربرد کودهای شیمیایی، تناوب زراعی و آهک دهی روی میزان آلودگی اکوسیستم های چاودار زمستانه ( .Secale cereale L) و جو بهاره ( .Hordeum vulgare L) به علف های هرز انجام شد . تناوبهای زراعی شامل : آیش‐ چاودار زمستانه ‐سیب زمینی‐ جو بهاره همراه با شبدر ‐- شبدروکتان بودند . همچنین این گیاهان به صورت دایمی نیز کشت می شدند. تیمار های کودی شامل N، NPK و بدون کود بود که همر اه با آهک و بدون آهک به کار برده می شد ند. آنالیزها نشان داد که تناوب زراعی تراکم و مقدارماده خشک علف های هرز را کاهش داد . کاربرد درازمدت کودهای شیمیایی برمیزان آلودگی مزارع چاودارزمستانه وجو بهاره به علف های هرزموثر بود . در مزرعه چاودار کاربرد کودهای نیتروژنه در مقایسه با عدم کاربرد کود کاهش میزان آلودگی اکوسیستم زراعی به علف ها ی هرز را به همراه داشت، اما درجو کاربرد نیتروژن به تنهایی همراه با افزایش تعداد و وزن خشک علف ها ی هرز بود و تنها در تیمار NPK میزان آلودگی به علف هرز کاهش یافت. آهک دهی بدون کاربرد کود تراکم علف های هرزرا کاهش داد.