سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
اردشیر حسین پور – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

فریت باریم با ترکیب BaFe12−x (Mn0/ 5Co0/ 5Ti)x / 2O1 9 به روش حالت جامـد تهیـه شـد . فریـت هـا دارای دانه های هگزاگونال شکل و بدون ناخالص می باشند . فریت های تهیه شده با پلـی مـر پلـی وینیـل کلراید به نسبت وزنی ٨٠ به ٢٠ مخلوط شد تا ا ینکه ماده مرکب فریـت – پلـی مـر تهیـه شـد . آزمایشـهایVSM ،SEM ،XRD و جذب توسط دستگاه vector network analyzer بر روی نمونـه هـای تهیـهده انجام شد . نتایج آزمایشها نشان می دهد که ساختار نوع M و بدون حضـور فـاز ثانویـه در فریـت هـا تشکیل شد . همچنین نمونه های حاوی مقدار بـ الاتر سـطح زیـر منحنـی هیسـترزیس، میـدان پسـماند زدا و نفوذپذیری مغناطیسی دارای تلفات مغناطیسی بیشتری می باشد . تحقیقات انجـام شـده مشـخص کـرد کـه فریت BaFe12−x (Mn0/ 5Co0/ 5Ti)x / 2O1 9 با (x=2) می تواند به عنـوان یـک جـاذب پهـن بانـد در فرکانس های بالاتر از ۱۵GHz عمل کند میزان جذب در بعضی از فرکانسها بیشتر از −۲۵dB می باشـد .این موضوع نشان می دهد که با کنترل ترکیب شیمیایی فریت و با افزودن عناصر آلیاژی فرکـانس تشـدید فریت باریم از ۴۸GHz به فرکانسهای ردیف باند Ku کاهش می یابد