سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبری – گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
غلامحسین اکبری – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی – کرمان
رضا محمودی – گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
مهدیه جمشیدی جم – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی – کرمان

چکیده:

در این تحقیق ریزساختار برنج ۳۰ – ۷۰ حاوی آهن و سیلیسیم پس از عملیات آنیل ایزوترمـال مطالعـه و بـا ریزساختار برنج ۷۰-۳۰ بدون عناصر آلیاژی مقایسه شده است . ابتدا یک اسلب بـر پایـه بـرنج ۷۰-۳۰ بـا۵ / ۰ درصد سیلیسیم و ۳ / ۰ درصد آهن ریخته گری گردید . اسلب ریخته شـده در دمـای ºС ۰۰۸ نـورد گرم و سپس تا ضخامت نهایی ۵ / ۱ میلیمترتحت نورد سرد قـرار گرفـت . همچنـین نمونـه هـایی از بـرنج ۷۰-۳۰ تهیه و با شرایط مشابه تحت نورد گرم وسرد قرار گرفت ند . متعاقبا نمونه ها یی از ورقهای تهیه شده در ح مام نمک مذاب بصورت ایزوترمال در دما ها و زمانها ی مختلـف آنیـل شـده و ریزسـاختار نمونـه هـا بوسیله متالوگرافی نوری ، الکترونـی و XRD مطالعـه گردیـد . در ریزسـاختار نمونـه هـای حـاوی آهـن و سیلیسیم در محدوده دمایی ۷۰۰-۸۵۰ درجه سانتیگراد علاوه برکوچک بودن دانه ها، دو نوع فاز ثانوی به شکلهای کروی و سوزنی شکل مشاهده شد . نتایج مطالعات با میکروسکوپ الکترونی نشان می دهـد کـه
رسوبات کروی از نوع ترکیب بین فلزی FeSi و فازهای سوزنی شکل فاز بتا هستند . آنیل این نمونـه هـا در دمای۹۰۰ درجه سانتیگراد نتایج متفاوتی به دنبال دارد بطوریکه نم ونه ها متورم شده و از درون بـه دو لایه تبدیل می شوند . ریزساختار این نمونه ها از دانه های تک فاز آلفا تشکیل شده انـد کـه توسـط یـکمنطقه دوفازی ( احتمالا یوتکتیکی ) احاطه شده است .