سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – رییس پژوهشکده مواد مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم مح
حمیده قطبی راوندی – کارشناس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

در این تحقیق تأثیر عناصر آلیاژی بر رفتار بازیابی و بـازبلوری و میـزان سـختی ایجـاد شـده در بـرنج B ۰۷بررسی شده است برای این منظور آلیاژ برنج B ۰۷ به عنوان فلز پایه همراه با دو آلیاژ مختلف دیگـر شـامل عناصر آهن و آلومینیم تهیه شد . بعد از % ۷۰ کاهش در سطح مقطع با نورد سرد، نمونـه هـای تهیـه شـده درحمام نمک مذاب به صورت ایزوترمال در محدوده ی دمای °с ۰۰۷ – ۰۰۴ و زمان هـای مختلـف، آنیـل و سپس به سرعت در آب سرد شدند . ریزساختار به دست آمده توسط میکروسکوپ نـوری بررسـی شـد و تغییرات سختی نمونهها حین فرایند آنیل با میکروسختیسنج تعیین گردید . بررسیهای میکروسکوپی نشان می دهد که مورفولوژی ریزساختار نمونه های آلیاژی بـا بـرنج پایـه ک ـ املاً تفـــاوت داشـــته بـــه طـــوری کـــه در نمونـــه هـــای آلیـــاژی ســـاختار بســـیار ریـــزی بـــه دســـت میآید و در سینتیک تبلورمجدد آنها نیز روند کندی دیده میشود . اما در برنج پایـه در مـدت زمـان هـای خیلی کوتاه تبلورمجدد کامل و حتی رشد دانه ها نیز مشـاهده مـی شـود . همچنـین در تغییـرات سـختی نیـز رابطه سیستماتیکی با تغییرات ریزساختاری دیده می شود به طوری که تبلورمجدد نمونه های دارای عناصـر آلیاژی در دماهای پایین کامل نم یشود و تغییرات سختی نیز مقدار ثـابتی را در ایـن محـدوده ی دمـایی و زمانی نشان میدهد . این موضوع در تولید صنعتی برنجهای آلیاژی میتواند حائز اهمیت باشد .