سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد لطف الهی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای تعیین اثرات عناصر کم مصرف در ارتقاء کمی محصول جو (Hordeum vulgaris) و استفاده بهینه از کودهای شیمیائی از دو رقم پیشرفته جو به نامهای M-71-9 ،M-73-6 یا ١٠ تیمار کودی شامل T1=شاهد (NPK) و T2= تیمار اول بعلاوه بور، T3= تیمار اول به علاوه منیزیم، T4= تیمار اول به علاوه روی، مس و منگنز، T5= تیمار اول به علاوه بور، روی، منگنز، مس و آهن، T6= تیمار اول به علاوه منگنز، T7= تیمار اول بعلاوه آهن، T8= تیمار اول به علاوه مس، T9= تیمار اول به علاوه روی، منگنز، مس و منیزیم و T10= تیمار اول بعلاوه روی استفاده گردید . عناصر پرمصرف و کم مصرف براساس آزمون خا ک مصرف گردید . این آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملتصادفی در ٣ تکرار جمعًا در ٦٠ پلات در مزرعه مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجرا شد . در پایان دو سال عملکرد دانه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در سال اول رقم M-73-6 در تیمار های T4 و T5 به ترتیب ٦٩٧٢ و ٦٩٧٨ کیلوگرم دانه در هکتار را داشتند که از نظر آماری با تیمار های T8 ،T6 ،T3 و T9 بطور معنی داری اختلاف داشتند . ولی با بقیه تیمارها اختلاف معنی داری نداشتند. بیشترین عملکرد دانه در رقم C-71-9 در سال اول در تیمار های اول و دهم به ترتیب ٧١٦٧ و ٧٠٦١ کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با بقیه تیمارها اختلاف معنی داری نداشت. میانگین عملکرد دانه در رقم M-73-6 در سال دوم نشان داد که بهترین عملکرد دانه ۹۹۱۱ کیلوگرم در ه کتار از تیمار دوم بدست آمد ولی با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار نبود . در سال دوم آزمایش بهترین عملکرد رقم C-71-9 ا ۹۹۸۱ کیلوگرم دانه در هکتار از تیمار هفتم که در آن کلات آهن استفاده شده بود، عاید گردید که نسبت به بقیه تیمارها احتلاف معنی داری نداشت. به طور کلی ارقام مختلف نسبت به عناصر کم مصرف عکس العمل های متفاوت نشان داده اند که این موضوع باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.